Privacyverklaring

Algemeen

Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het Groninger Pianofestival en/of de Muziekdagen Orvelte
Verwerking van persoonsgegevens voor promotiedoeleinden
Rechten van de betrokken persoon

1. Algemeen
Om de werkzaamheden te kunnen vervullen, kan het nodig zijn dat Muziek-Atelier bepaalde persoonlijke gegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee jij geïdentificeerd kan worden, zoals je naam, adres of foto’s waar je herkenbaar op staat. Muziek-Atelier stelt zich ten doel om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Het houdt zich daarbij aan de geldende wet- en regelgeving over privacy, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Muziek-Atelier verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van het Groninger Pianofestival en de Muziekdagen Orvelte. Daarnaast kan Muziek-Atelier deelnemers jou verzoeken om toestemming te geven bepaalde persoonsgegevens, zoals beeld- en geluidmateriaal, te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Muziek-Atelier is de naam waaronder Stichting Samenwerkende Muziekdocenten Noord-Nederland (Stichting SMNN) naar buiten treedt. Stichting SMNN draagt de eindverantwoordelijkheid voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kan ons bereiken op het volgende adres:

Stichting SMNN
Haddingestraat 23A
9711 KC Groningen
info@muziek-atelier.nl

2. Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het Groninger Pianofestival en/of de Muziekdagen Orvelte
Waarom wij je persoonsgegevens verwerken

Als je deelneemt aan de Muziekdagen Orvelte en/of het Groninger Pianofestival is het nodig dat Muziek-Atelier bepaalde persoonlijke gegevens verwerkt. Deze informatie hebben wij nodig om het betreffende festival te kunnen organiseren.

Door je in te schrijven ga je met Muziek-Atelier (Stichting SMNN) een overeenkomst tot deelname aan. Muziek-Atelier verwerkt jouw gegevens ter uitvoering van deze overeenkomst. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6 lid 1 onder b AVG.

Soms kan het noodzakelijk zijn dat Muziek-Atelier informatie vraagt over allergieën, medicijngebruik of andere medische bijzonderheden van een deelnemer. Deze gegevens vormen een bijzondere categorie persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9 lid 1 AVG. Muziek-Atelier verwerkt dergelijke gegevens alleen indien dit noodzakelijk is om de veiligheid van de deelnemer te waarborgen. Muziek-Atelier verwerkt deze gegevens uitsluitend met toestemming van de betrokkene en, indien toepasselijk, de toestemming van de ouder(s)/verzorger(s). De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6 lid 1 onder d AVG in samenhang met artikel 9 lid 2 onder a AVG. De betrokkene of de ouder/verzorger kan zijn toestemming te allen tijde intrekken.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Als je je inschrijft voor het Pianofestival of de Muziekdagen, vraagt Muziek-Atelier je om bepaalde informatie te verstrekken door middel van het inschrijfformulier. Het gaat daarbij onder meer om:

de naam van de deelnemer en/of de ouder(s)/verzorger(s);
de leeftijd en/of geboortedatum van de deelnemer;
het adres, telefoonnummer en/of e-mailadres van de deelnemer en/of de ouder(s)/verzorger(s);
informatie over de muziekervaring van de deelnemer, zoals het instrument/de instrumenten die de deelnemer speelt, het aantal jaren les, of de naam van de muziekdocent.
Als je tijdens het Pianofestival en/of de Muziekdagen blijft overnachten of mee-eet bij een door Muziek-Atelier georganiseerde maaltijd, kan Muziek-Atelier je vragen om bepaalde aanvullende informatie te verstrekken over:

Allergieën van de deelnemer
medicijngebruik door de deelnemer
andere medische bijzonderheden met betrekking tot de deelnemer.
Deze informatie verzamelt Muziek-Atelier om rekening te kunnen houden met de dieetwensen of dieetbenodigdheden van de deelnemer en om de veiligheid van de deelnemer gedurende het festival te kunnen waarborgen. Persoonsgegevens die betrekking hebben op de gezondheid van een persoon vormen een bijzondere categorie van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 lid 1 AVG. Muziek-Atelier onderkent de gevoelige aard van deze bijzondere persoonsgegevens. Muziek-Atelier behandelt deze gegevens als strikt vertrouwelijk en verwerkt ze uitsluitend indien de betrokken deelnemer en/of zijn ouder(s)/verzorger(s) daartoe hun toestemming hebben verleend.

Het is mogelijk dat Muziek-Atelier nog aanvullende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt voor het organiseren van de Muziekdagen en/of het Pianofestival. Muziek-Atelier behandelt deze aanvullende informatie op gelijke wijze en met dezelfde zorgvuldigheid als de informatie die je zelf hebt verstrekt.

Hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren

Muziek-Atelier bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het betreffende festival te organiseren, en in geen geval langer dan drie jaren.

Wanneer wij je persoonsgegevens aan derden verstrekken

Muziek-Atelier verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst. Muziek-Atelier verstrekt nimmer persoonsgegevens behorend tot een bijzondere categorie als bedoeld in artikel 9 lid 1 AVG, zoals informatie of medicijngebruik of medische aandoeningen, aan derden.

3. Verwerking van persoonsgegevens voor promotiedoeleinden
Waarom wij je persoonsgegevens verwerken

Als je meedoet aan het Groninger Pianofestival, de Muziekdagen Orvelte of een andere door ons georganiseerde activiteit, kan Muziek-Atelier je vragen om foto’s en video’s waar jij herkenbaar op staat te gebruiken voor promotiedoeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van beeldmateriaal op de website van Muziek-Atelier of op YouTube, op posters, in folders, in nieuwsberichten of ander promotiemateriaal.

Muziek-Atelier verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen voor promotiedoeleinden indien de betrokken deelnemer of, indien toepasselijk, je ouder(s)/verzorger(s) voor dit gebruik toestemming hebben gegeven. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6 lid 1 onder a AVG.

Deze toestemming kan te allen tijde weer worden ingetrokken. Neem hiervoor contact op per e-mail (info@muziek-atelier.nl) of gebruik het contactformulier op de website (www.muziek-atelier.nl). Muziek-Atelier zal zich na intrekking van de toestemming onthouden van verder gebruik van jouw persoonsgegevens in nieuw promotiemateriaal, en je persoonsgegevens voor zover redelijkerwijs mogelijk uit bestaand promotiemateriaal verwijderen.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Muziek-Atelier verzamelt en verwerkt voor promotiedoeleinden beeld- en geluidmateriaal tijdens en na het Groninger Pianofestival, de Muziekdagen Orvelte en andere activiteiten. Indien je herkenbaar op dergelijk materiaal bent vastgelegd, is sprake van een persoonsgegeven.

Daarnaast bewaart Muziek-Atelier om administratieve redenen de namen en contactgegevens van deelnemers die deze toestemming hebben gegeven en, indien toepasselijk, de namen en contactgegevens hun ouder(s)/verzorger(s).

Hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren

Muziek-Atelier bewaart persoonsgegevens die bestemd zijn voor gebruik als promotiemateriaal niet langer dan noodzakelijk voor de promotie van de festivals die het organiseert en andere aanverwante werkzaamheden. De persoonsgegevens worden ook bewaard ter promotie van toekomstige edities van het Groninger Pianofestival en/of de Muziekdagen Orvelte, en eventuele andere door Muziek-Atelier georganiseerde activiteiten.

Muziek-Atelier bewaart de namen en contactgegevens van personen die toestemming hebben gegeven zo lang als nodig is om aan een eventuele intrekking van de toestemming uitvoering te geven.

Wanneer wij je persoonsgegevens aan derden verstrekken

Muziek-Atelier verstrekt deze persoonsgegevens alleen aan derden in het kader van promotiehandelingen of -activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van fotomateriaal aan een drukker voor het drukken van posters, folders of (foto)boeken, of het verstrekken van beeld- en geluidmateriaal aan de media.

4. Rechten van de betrokken persoon
Als Muziek-Atelier persoonsgegevens verwerkt die op jou betrekking hebben, dan heb je volgens de geldende privacywetgeving onder meer de volgende rechten:

je kan een eerder gegeven toestemming om je persoonsgegevens te verwerken te allen tijden intrekken (artikel 7 lid 3 AVG);
je kan Muziek-Atelier verzoeken om inzage te geven in jouw persoonsgegevens en informatie te verstrekken over, onder meer, het doel waarvoor je gegevens gebruikt worden en aan wie jouw gegevens zijn verstrekt (artikel 15 AVG);
je kan Muziek-Atelier verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren (artikel 16 AVG);
je kan Muziek-Atelier onder bepaalde omstandigheden verzoeken om je persoonsgegevens te wissen (artikel 17 AVG) of de verwerking daarvan te beperken (artikel 19 AVG).
Neem hiervoor contact met Muziek-Atelier op per e-mail (info@muziek-atelier.nl) of door middel van het contactformulier op de website (www.muziek-atelier.nl).

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop Muziek-Atelier persoonsgegevens verwerkt.